Home. Eloquent. Werkwijze. Tarieven. Trainingen. Klanten. Contact.

Klachtenbehandeling bij Eloquent

  1. De klacht betreffende de dienstverlening wordt door de klager besproken met de betrokken vertegenwoordiger van Eloquent, veelal zijnde de docent. De docent maakt van de klacht een notitie. In deze notitie wordt tevens aangegeven hoe het ongenoegen wordt opgelost. De notitie wordt doorgestuurd naar het kantoor van Eloquent en een kopie wordt overhandigd aan de klager. Indien deze werkwijze niet naar wens van de klager verlopen is, kan de klager dit voorleggen aan Eloquent.
  2. Indien het voor de klager niet mogelijk is om de klacht rechtstreeks met de docent te bespreken, dan dient de klager deze specifieke situatie direct voor te leggen aan de eigenaar van Eloquent. Eloquent neemt de klacht in behandeling en zoekt in goed overleg met de klager een oplossing. De eigenaar van Eloquent maakt hiervan een notitie ten behoeve van het klantdossier. Mocht de beschreven werkwijze niet naar wens van de klager verlopen, dan schakelt Eloquent een onafhankelijke derde in en wordt de klager erop gewezen dat hij binnen drie maanden een klacht kan indienen bij deze persoon. De naam en het adres van deze onafhankelijke derde is dhr. E. Renout, Dr. Schaepmanstraat 208, 2032 GR Haarlem. Het oordeel van dhr. Renout is alleen bindend voor Eloquent; eventuele consequenties worden door Eloquent snel afgehandeld.
  3. Iedere klacht wordt vertrouwelijk behandeld, wanneer een klacht wordt ingediend, stuurt Eloquent binnen 2 weken een bevestiging; anonieme klachten worden niet in behandeling genomen
  4. Het streven van Eloquent is de klachtenbehandeling binnen 30 werkdagen af te ronden. De eigenaar van Eloquent bewaakt het tijdstraject en informeert de klager met opgaaf van redenen indien de behandeling langer duurt dan 30 werkdagen.
  5. De klager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitkomst van de klachtenbehandeling.
  6. Eloquent registreert alle klachten en behandelwijze. Elke klacht wordt 2 jaar bewaard.

Correspondentieadres klachtenprocedure:
Eloquent Taaltrainingen , t.a.v. dhr. E.G. Eggermont,  Parkstraat 1a , 2011 KJ Haarlem